ຜົນລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ

ສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຼາລີໄດ້ເປີດດຳເນີນການຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນມັງກອນ 2014 ແລະຈະຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ໄປຈົນເຖິງເດືອນມີຖຸນາ 2017.

ໜ້າວຽກທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະດຳເນີນການຫົເດືອນຜ່ານມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນເຖິງມີຖຸນາ 2014 ປະກອບມີ:

 1. ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງດຳເນີນໂຄງການໃໝ່, ເຊິ່ງລວມທັງ​​ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບວິທະຍາໄລວຽງຈັນ, ການວ່າຈ້າງພະນັກງານ, ການຈັດຫາສະຖານທີ່, ສ້າງລະບົບການເງິນແລະລະບົບປະຕິບັດງານແລະການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການ.
 2. ເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລາວໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາທີ່ເປັນກອງເລຂາຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການໃນພັດທະນາຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດແລະແຜນປະຕິບັດງານແລະ ​​ປະມວນສ້າງຄຳສັບ​​ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນພະຍາກອນມະນຸດ​.
 3. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການແກ່ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຜູ້ຍິງແຫ່ງຊາດ (Lao NCAW) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານບົດບາດຍິງ​-ຊາຍແລະຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນທາງດ້ານບົດບາດຍິງ​-ຊາຍ.
 4. ປຶກສາຫາລືກັບກະຊວງພາຍໃນກ່ຽວກັບການໃຫ້ບູລິມະສິດໃນວຽກງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ລວມທັງການບໍລິຫານການປະຕິບັດງານຂອງບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນ.
 5. ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ​​ການຈັດການດ້ານທຶນການສຶກສາ 2014 ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ການຈັດການສອບເສັງ, ຕະຫຼອດຮອດຂະບວນການຄັດເລືອກໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
 6. ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນອົດສະຕຼາລີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປີກຽມໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນເຂົ້າຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອົດສະຕຼາລີໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
 7. ສືບຕໍ່​​ປະຕິບັດການດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາLANSຫຼາຍກວ່າ200ຄົນທີ່ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີສິດທິພາບ.
 8. ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນັກສຶກສາເກົ່າອົດສະຕຼາລີໃນການພັດທະນາຜ່ານການຈັດງານທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍລົງເລິກກ່ຽວກັບການຄ້າ.
 9. ປະສົບຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບກາທົບທວນຄຳແນະນຳສຳລັບລັດຖະບານຂອງລາວແລະອົດສະ​​ຕຼາລີ​​ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ.
 10. ດຳເນີນການສຶກສາຫາຄວາມເປັໄປໄດ້ໃນການຂະຍາຍທຶນLANSໄປສູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນຕ່າງແຂວງ.
 11. ສຳເລັດການປະເມີນຜົນໃນການສ້າງສູນພັດທະນາພາສາອັງກິດແລະງົບປະມານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການບູລະນະປົວແປງ.
 12. ສ້າງທິດສະດີຂອງການປ່ຽນແປງຜ່ານຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ DFAT ແລະຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ.
 13. ສຳເລັດແຜນການຈັດຕັ້ງຫ້ອງການ, ແຜນປະຈຳປີ, ນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມແລະຍຸດທະສາດທາງການສື່ສານ, ​ຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສິດເກົ່າ, ​ຍຸດທະສາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການແລະຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ​-ຊາຍແລະແຜນຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນ.