ທ່ານ ແພງ ຊາໂພຄຳ ຈົບຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2021 ດ້ວຍທຶນການສຶກສາອົດສະຕຣາລີ. ທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບອາຊີບເປັນພະນັກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຢູ່ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ ຂອງ ທ່ານ ແພງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ທ້ອງຖິ່ນຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນ ພອ້ມທັງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນຂະບວນການສົ່ງເສີມຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງສະບົບການຜິດລິດ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນຊຸມຊົນ.

“ເມັດພັນ ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດ ຜົນຜະລິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນວຽກງານປູກຝັງ, ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງຊາວກະສິກອນທອ້ງຖິ່ນອາໃສການປູກຝັງເພື່ອລ້ຽງຊີບ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ, ຄວາມສາມາດຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບເຂົາເຈົ້າແມ່ນເມັດພັນທີ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການຮັກສາແນວພັນພືດທ້ອງຖິ່ນ ຈະຊ່ວຍຊາວກະສິກອນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ເມືອງນ້ຳບາກ ແລະ ເມືອງງອຍ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອສືບຕໍ່ອາຊີບປູກຝັງ ເພື່ອລ້ຽງຊີບໃນໄລຍະຍາວ.”
________________________________
Phaeng Xaphokham completed a diploma in Permaculture in 2021 thanks to the #AustraliaAwards scholarships. This has helped him further his career as an Agriculture extension officer at the LuangPrabang Provincial agriculture and forestry Office.
His project will help local farmers to preserve native seeds and demonstrate food resilience systems to small scale farmers.
“In farming communities, seeds are the most significant predictor of productivity, especially for subsistence and small-scale farmers, whose resources are limited and risk taking capacity is low, what matters most are seeds that are yield-dependable, climate-smart and sustainable. Promoting local plant varieties, I hope to help the poor and subsistence farmers Nambak and Ngoy District, Louang Prabang.”

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS