ທ່ານ ພິ້ງສະຫຼຽວ ສີທ່ຽງທຳ ຈົບປະລິນຍາໂທສາຂາວິທະຍາສາດ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Flinders ໃນປີ 2019 ດ້ວຍທຶນການສຶກສາອົດສະຕຣາລີ. ປະຈຸບັນ, ທ່ານ ເຮັດວຽກເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ວາງແຜນເຕັກນິກໃຫ້ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສຳລັບໂຄງການຂອງທ່ານ ພິ້ງສະຫຼຽວ ແມ່ນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຈາກການສຶກສາທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສະໜອງນ້ຳດື່ມສະອາດ ໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ.

“ປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງຫີນເຫີບ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນອາໄສ ນ້ຳໃຕ້ດິນເພື່ອນໍາມາເປັນນ້ຳດື່ມ ເຊິ່ງ ນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ ອາດຈະປົນເປື້ອນດ້ວຍມົນລະພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ການປົນເປື້ອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະກັບເດັກນ້ອຍ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກອງນໍ້າດື່ມດ້ວຍຈັກສູບທິີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ, ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ, ແລະ ການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.”
__________________________________
Mr Phingsaliao Sithiengtham completed a Master of Science (Water Resources Management) at Flinders University in 2019 with an #AustraliaAwards Scholarships. Today he works as a technical planning officer for the Department of Water Resources, Ministry of Natural Resources and Environment
For his project, he will use the skills and knowledge from his Australian education to provide clean drinking water to the Hinheup Secondary School.
“The majority of the population at Hinheup relies on groundwater for drinking water. However, the groundwater in many areas may be contaminated with harmful pollutants. This contamination poses a serious health risk, especially to children. The project will install drinking water filters with a solar pump, organise trainings on water quality monitoring, and awareness raising on water and environment conservation.”

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS