ຖາວອນ ສຳເລັດການສຶກສາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຟຼິນເດີ @Flinders University ໃນປີ 2019 ແລະ ໄດ້ເຫັນວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດານັກສຶກສາຫຼາຍ ເຊັ່ນຕໍ່ດ້ານການຮຽນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

“ໂຄງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຂອງນັກສຶກສາ ສຳລັບການຈ້າງງານ. ການເຝິກອົບຮົມ ຈະພັດທະນານັກສຶກສາ ດ້ານທັກສະທົ່ວໄປ ແລະ ທັກສະການເຮັດວຽກ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສຳຄັນ ໃນການຈ້າງງານ ໃນສະພາບປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ໂຄງການນີ້ ຈະເລີ່ມປະຕິບັດ ໃນເດືອນມິຖຸນານີ້ ເຖິງ ເດືອນພະຈິກ 2022, ລວມທັງ ການກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານຕ່າງໆ”.

ຖາວອນ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໄວໜຸ່ມ ໃນການກ້າວໄປສູ່ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ.

“ຂ້າພະເຈົ້າ ຢາກບອກກັບບັນດາຄົນໜຸ່ມນ້ອຍວ່າ ຄວາມສຳເລັດ ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີການລົງມືເຮັດ. ມັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ ຄຸ້ມຄ່າ ໃນການລົງມືເຮັດ, ຢ່າງນ້ອຍ ກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງຢ່າງ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຕໍ່ຍອດໃຫ້ດີຂຶ້ນ”.

Thavone graduated from @Flinders University in 2019 and has seen how the COVID-19 outbreak has affected students’ studies and lives, especially at Souphanouvong University

‘My project is about Developing Employability Skills to Prepare Students for Employment. A major aim is to help students be well prepared for employment. The workshop will develop students with soft skills and employability skills that are essential and important for current and future employment. The project will be conducted during June to November 2022 including preparation, conducting workshops and writing reports.’

Thavone is passionate about helping young people to reach their potential

“I would like to tell young generation that success doesn’t happen without attempting. It is worth attempting, at least you will learn something to improve and move forward.”

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS